Khoai tây cọng French(6/6) Fries Shoestring 1kg
87,000đ
Khoai tây cọng hiệu McCain bịch 2.5kg
Khoai tây cọng 7mm bịch 2.5kg hiệu super Aiduo của Bỉ
107,000đ
Khoai tây cọng McCain New Zealand 3kg
Khoai tây cọng 7mm bịch 2.5kg Premium hiệu Aiduo của Bỉ
107,000đ
Khoai tây cọng 7mm bịch 3kg
Khoai tây cọng 10mm bịch 2.5kg
Khoai tây cọng 7mm bịch 2.5kg